Thì Bây Giờ chấm dứt là 1 giữa những thì phức tạp và khiến cho đa số người học hồi hộp nhất vào ngữ pháp tiếng Anh. Thấu phát âm điều ấy, TOPICA Native gửi đến chúng ta tổng hòa hợp trọn bộ bài xích tập thì Hiện tại hoàn thành gồm đáp án (Present Perfect) nhằm các bạn thế chắc chắn thêm bí quyết sử dụng thì đặc trưng này.

Bạn đang xem: Viết lại câu thì hiện tại hoàn thành

Download Now: Trọn bộ Ebook ngữ pháp FREE

1. Tóm tắt kim chỉ nan thì ngày nay dứt (Present Perfect)

Trước lúc ban đầu làm bài xích tập ngày nay xong xuôi, bạn phải củng nỗ lực lại một vài kỹ năng và kiến thức nên biết của thì bây chừ kết thúc dưới đây.

1.1. Công thức thì hiện giờ trả thành

Thể khẳng định: S + have/ has + VpIIThể bao phủ định: S + have/ has + not + VpII Thể nghi vấn:Câu hỏi Yes/No question: Have/ Has + S + VpII +… ? => Yes, S + have/ has or No, S + haven’t/ hasn’t.Câu hỏi WH- question: WH-word + have/ has + S (+ not) + VpII +…? => S + have/ has (+ not) + VpII +…

1.2. Cách sử dụng thì bây giờ trả thành

Diễn tả một hành vi, vấn đề bước đầu trong quá khđọng cùng còn liên tục ở tương lai.

VD: I have learnt English for 5 years. (Tôi đã học tập giờ đồng hồ Anh được 5 năm)

Diễn tả một hành động, vụ việc vẫn xảy ra nhiều lần vào quá khứ đọng.

VD: I have sầu seen this film 3 three times. (Tôi đã coi phlặng này 3 lần rồi)

Diễn tả một kinh nghiệm cho tới thời điểm hiện nay.

VD: I have never been lớn Korea. (Tôi trước đó chưa từng cho tới Hàn Quốc)

Diễn tả một hành vi, vấn đề vừa new xẩy ra.

VD: We have sầu just arrived. (Chúng tôi vừa cho xong)

Diễn tả một hành động lừng khừng rõ thời gian xảy ra.

VD: Someone has taken my seat. (Ai đó đã chiếm phần khu vực của tôi)


Để test trình độ và nâng cấp khả năng nghe Tiếng Anh chuyên nghiệp hóa để thỏa mãn nhu cầu yêu cầu các bước nlỗi viết Email, diễn giả,…quý khách rất có thể tìm hiểu thêm khóa huấn luyện và đào tạo Tiếng Anh giao tiếp cho những người đi làm tại TOPICA Native sầu để được dàn xếp thẳng thuộc giảng viên bản xứ.

1.3. Dấu hiệu nhận biết thì hiện nay hoàn thành


*

các bài tập luyện present perfect (những bài tập thì HTHT)


Để nhận biết cồn trường đoản cú đề nghị chia ở thì ngày nay hoàn thành, bạn nên chú ý đầy đủ tự sau bao gồm vào câu:

Before: Trước đâyEver: Đã từngNever: Chưa từng, không bao giờFor + quãng thời gian: Trong khoảng tầm ( VD: for years, for a long time,..)Since + mốc thời gian: Từ khi (Since 2001,…)Yet: Chưa (cần sử dụng trong câu bao phủ định và câu nghi vấn)The first / second time : Lần trước tiên / vật dụng hai..

1.4. Video gợi ý biện pháp dùng thì hiện giờ trả thành

2. Các bài tập về thì hiện thời hoàn thành

2.1. Bài tập thì hiện tại dứt cơ bản

Bài 1: Chia phần lớn đụng từ vào câu dưới đây ngơi nghỉ thì hiện tại hoàn thành  Bo _____ (drive) Rose khổng lồ work today. They _____ (work) all day & night. We _____ (see) the new bridge. He ____ (have) breakfast this morning. Ann và Don ____ (wash) the car. Kathy ____ (want) lớn go lớn Queensl& for a long time. Mel ____ (give) up smoking. I ____ (forget) that man’s name.  They ____ (lose) their keys. Jack ____ (be) khổng lồ England.They ____ (leave) London this month.  He ____ (bring) a lot of English papers. She ____ (tell) me about it. I ____ (get) a long letter from father this week. She ____ (come), she will speak to you in a minute. I ____ (be) to Radio City.  I think the director ____ (leave) the town. I ___ (paint) my office.  We ____ (know) her since she arrived in our đô thị. I ____ (forget) your name.The bill isn’t right. They (make)………….. a mistake.Don’t you want lớn see this programme? It ………….(start).I (turn)……….. the heating on. It’ll soon get warm in here.……..they (pay)…….. money for your mother yet?Someone (take)………………. my bicycle.Wait for few minutes, please! I (finish)……………. my dinner.………you ever (eat)………….. Sushi?She (not/come)…………… here for a long time.I (work)………….. here for three years.………… you ever …………..(be) in New York?You (not/do) ………….your project yet, I suppose.I (just/ see)………. Andrew và he says he ……..already (do)………. about half of the plan.I ………..just (decide)……… lớn start working next week.He (be)…………. at his computer for seven hours.She (not/ have) ……………any fun a long time.My father (not/ play)……….. any sport since last year.I’d better have a shower. I (not/ have)………. one since Thursday.I don’t live sầu with my family now & we (not/ see)…………. each other for five sầu years.I…… just (realize)…………… that there are only four weeks to the end of term.The train drivers (go)……… on strike and they stopped working at twelve o’cloông xã.How long…….. (you/ know)………. each other?……….(You/ take)………… many photographs?(She/ eat)………………. at the Royal Hotel yet?He (live) ………….here all his life..Is this the second time he (lose)……………. his job?How many bottles………… the milkman (leave) ………….? He (leave) ……….. six.I (buy)…………. a new carpet. Come và look at it.She (write)………….. three poems about her fatherl&.We (finish) ……………………three English courses.School (not, start)……………..yet.Bài 2: bài tập viết lại câu thì hiện nay hoàn thành bên dưới dạng câu xác minh dựa vào đều từ bỏ nhắc nhở bên dưới đâyMary / visit / his grandparentsJaông xã / play games / on the computer John & Su / wash / their car Andrew / repair / his bike Phil / help / Anne with maths Brad & Louise / watch / a film Tamara / talk khổng lồ / her best friend Bridgette / draw / a picture Carol / read / a computer magazine Tom và Alice / be / lớn a restaurant Bài 3: Viết thành câu hoàn chỉnh sống thì hiện tại kết thúc bên dưới dạng câu nghi ngại dựa vào phần đa trường đoản cú gợi nhắc bên dưới đâyyou / answer / the question Jenny / loông xã / the door Walter / Call / us you / see / the picture your parents / get / the letter it / rain / a lot how often / we / sing / the song Maureen / watch / the film how many books / Bob / read ever / you / be / khổng lồ London 
*

Bài tập sáng tỏ thì bây giờ ngừng với vượt khđọng đơn


Bài 4: Chia đụng từ vào ngoặcHow long you (wait) for me?This is the second time I (watch) this comedy with my boyfriover.I (not hear) from you for ages.My boyfriend is the most galant man I (know).I (wait) for hyên since 2 p.m.He (not eat) this kind of food before.She is the most warm-hearted woman I (meet).You (finish) the demo yet?I (know) him for ages because we were neighbours when I was a child.She (teach) me English for 3 years.Bài 5: Lựa chọn phương án đúng

1. When ____ lớn Da Lat?

A. did you move

B. have you moved

C. you moved

D. had you moved

2. I want to meet hlặng again because the last time I (see) hlặng was 1 month ago.

A. seen

B. have sầu seen

C. saw

D. see

3. I (not try) hot food before. It is quite strange lớn me.

A. haven’t try

B. haven’t tried

C. don’t try

D. didn’t try

4. Maybe she won’t come this afternoon. How long you (wait) for her?

A. have you wait

B. has you waited

C. have sầu you waited

D. did you wait

5. He (start) (drive) to lớn work 2 months ago because he (buy) a oto.

A. starts – driving – will buy

B. started – driven – buys

C. has started – driving – bought

D. started – lớn drive sầu – has bought

6. You are the most patient one I (know).

A. have sầu known

B. have sầu know

C. know

D. knew

7. When you (finish) the entrance exam?

A. did you finish

B. have you finished

C. did you finishes

D. did you finished

8. I (know) his mother since I (be) 5 years old because she was my neighbour.

A. have sầu known – be

B. have sầu known – was

C. knew – was

D. knew – were

9. I (read) her post three times but I still don’t understvà what she means.

A. read

B. have sầu read

C. reads

D. did read

10. Linc (marry) Hung 10 months ago.

A. married

B. marries

C. had married

D. will marry

Bài 6: Đọc và viết lại câu cùng với từ just, yet and already

1. John goes out. Five sầu mintues later, the phone rings & the caller says ‘Can I speak lớn John”

You say: I’m afraid … (go out).

2. You are eating in a restaurant. The waiter thinks you have finished and starts to take your plate away.

You say: Wait a minute! … (not/finish)

3. You are going to a hotel tonight. You phone lớn seserve sầu a table. Later your friover says, ‘Shall I phone to reserve a table’.

You say: No, … (do/it).

4. You know that a frikết thúc of yours is looking for a place lớn live sầu. Perhaps he has been successful.

Ask her. You say: … ? (find).

5. You are still thinking about where khổng lồ go for your holiday. A frikết thúc asks: “Where are you going fot your holiday?”

You say: … (not/decide).

6. Tom went lớn the ngân hàng, but a few mintues ago she returned.Sometoàn thân asks, “Is Tom still at the bank? ‘

You say: No, … (come back).


Để demo trình độ và nâng cấp năng lực nghe Tiếng Anh chuyên nghiệp hóa nhằm thỏa mãn nhu cầu nhu yếu công việc nlỗi viết E-Mail, miêu tả,…Bạn rất có thể tham khảo khóa huấn luyện Tiếng Anh tiếp xúc cho những người đi làm việc trên TOPICA Native để được trao đổi trực tiếp cùng giảng viên bạn dạng xứ đọng.

2.2. Những bài tập thì hiện tại chấm dứt nâng cao

Bài 1: Chia các hễ tự sau làm việc thì hiện tại tiếp diễn hoặc bây chừ xong xuôi làm sao cho phù hợp My brother (not/ play)……….. any sport since last year. Some people (attend)………….the meeting right now. I’d better take a bath. I (not/take)……………………one since Sunday. I don’t keep in touch with Alan và we (not/call)……………………each other for 6 months.  Where is your father? He………………………(have) lunch in the kitchen. Why are all these people here? What (happen)…………………………..? I………………….just (realize)…………… that there are only two weeks khổng lồ the final exam. She (finish) … the English course this week.  At present, he (compose)……………………a piece of music. We (have)……………………dinner in a restaurant right now.Bài 2: Viết lại phần đông câu sau đây làm sao để cho nghĩa ko đổi This last time Tom came bachồng lớn his hometown was 5 years ago.

=> Tom hasn’t………………………………………………………………………………………………

He started working as a teacher 6 months ago.

=> He has…………………………………………………………………………………………………..

It has been 3 years since we first went khổng lồ Japan.

=> We have………………………………………………………………………………………………….

I last had my hair cut in June.

=> I haven’t………………………………………………………………………………………………….

The last time we met was 2 years ago.

=> We haven’t……………………………………………………………………………………………….

It has been a long time since we last called each other. 

=> We haven’t……………………………………………………………………………………………….

When did you have 10 scores in Math?

=> How long……………………………………………………………………………………………..?

This is the first time I had such an exciting trip

=>I have never………………………………………………………………………………………………

I haven’t seen Anmãng cầu for 10 days.

=> The last………………………………………………………………………………………………….

Today is Sunday. I haven’t taken a bath since Thursday.

=> It is…………………………………………………………………………………………………………

Bài 3: Tìm lỗi không đúng và sửa lỗi trong số câu dưới đâyI haven’t cutted my hair since last June.She has not working as a teacher for almost 5 years.The lesson haven’t started yet.Has the mèo eat yet?I am worried that I hasn’t still finished my homework yet.I have sầu just decided to lớn start working next week.He has been at his computer since seven hours.She hasn’t received any good news since a long time.9.My father hasn’t played any sport for last year.I’d better have a shower. I hasn’t had one since Thursday.Bài 4: Bài tập thì vượt khứ solo với hiện tại hoàn thành

Chuyển đổi trường đoản cú bây chừ xong xuôi sang quá khđọng 1-1 (với ngược lại)


*

những bài tập nâng cấp thì hiện thời kết thúc (bài xích tập về present perfect)


This is the first time he went abroad.

-> He hasn’t………………………………………………………………………………..

She started driving 1 month ago.

-> She has………………………………………………………………………………..

 We began eating when it started to rain.

-> We have………………………………………………………………………………….

I last had my hair cut when I left her.

-> I haven’t……………………………………………………………………………………

The last time she kissed me was 5 months ago.

-> She hasn’t…………………………………………………………………………………

It is a long time since we last met.

-> We haven’t…………………………………………………………………………………

When did you have it?

-> How long……………………………………………………………………………………

This is the first time I had such a delicious meal.

-> I haven’t…………………………………………………………………………………….

I haven’t seen hyên ổn for 8 days.

-> The last……………………………………………………………………………………

I haven’t taken a bath since Monday.

-> It is……………………………………………………………………………………………

Bài 5: các bài luyện tập thì bây giờ hoàn thành với quá khứ đơn

Chia các đụng từ trong ngoặc ra thì simple past hoặc present perfect

We (study)……………a very hard lesson the day before yesterday.We (study)…………………………………………almost every lesson in this book so far.We (watch)……………………..that television program.We (watch)…………………an interesting program on television last night.My wife & I………………………………….(travel) by air many times in the pastMy wife và I (travel)……………………………. khổng lồ Mexico by air last summerI (read)………………that novel by Hemingway several times before.I (read)…………………….that novel again during my last vacation.I (have)…………………….a little trouble with my oto last week.However, I (have)……………………. no trouble with my car since then.Bài 6: Viết lại những câu sau theo nghĩa tương đươngJohn moved inlớn this apartment in 2005. (lived)Mai started lớn wear glasses when she was five. ( since)John bought this car two weeks ago. (owned)I haven’t seen hlặng for a week. (The last time)She started to live in Ha Noi two years ago. (for)I have sầu never eaten this kind of food before. (This is)I have sầu never seen such a beautiful girl before. (She is)This is the best novel I have sầu ever read. (before)I last had my hair cut in October. (I haven’t)The last time we went together was five sầu months ago. (We haven’t)The last time I went lớn Singapore was two years ago. (It is / has been)

*

3. Đáp án các bài xích tập thì hiện giờ trả thành

3.1. các bài tập luyện cơ bản

Bài 1  has driven have sầu worked have sầu seen has had have washed has wanted has given have forgotten have sầu lost has beenhave left has bring has told have got has come have sầu been has left have painted have known have forgothave madehave madehave sầu turnedHave sầu .. paidhas takenhave sầu finishedHave … eatenhasn’t comehave sầu workedHave you ever beenhaven’t donehave just seen – has already donehave just decidedhas beenhasn’t hadhasn’t playedhavent hadhaven’t seenhave just realizedhave sầu gonehave sầu .. knownhave sầu .. takenHas … eatenhas livedhas loosenhas … left – has lefthave sầu boughthas writtenhave finishedhasn’t started
*

Bài tập về hiện nay hoàn thành – các bài luyện tập tiếng Anh về thì hiện tại hoàn thành


Bài 2Mary has visited his grandma.Jaông xã has played on the computer.John và Su have washed their car.Andrew has repaired his xe đạp.Phil has helped Anne with maths.Brad and Louise have sầu watched a film.Tamara has talked lớn her best friend.Bridgette has drawn a picture.Carol has read a computer magazine.Tom và Alice have sầu been to a restaurant.Bài 3Have sầu you answered the question?Has Jenny locked the door?Has Walter called us?Have you seen the picture?Have sầu your parents got the letter?Has it rained a lot?How often have sầu we sung the song?Has Maureen watched the film?How many books has Bob read?Have sầu you ever been to London?Bài 4have sầu you waitedhave watchedhaven’t heardhave knownhave sầu waitedhasn’t eatenhave sầu metHave sầu you finishedhave knownhas taughtBài 5ACBCDAABBABài 6he’s just gone outI haven’t finished yetI’ve sầu already done itHave you found a place lớn live sầu yet?I haven’t dicided yethe’s just come back
Để thử nghiệm chuyên môn với cải thiện tài năng nghe Tiếng Anh bài bản nhằm thỏa mãn nhu cầu nhu yếu các bước như viết Email, thể hiện,…Quý Khách có thể tham khảo khóa đào tạo Tiếng Anh tiếp xúc cho người đi làm tại TOPICA Native sầu sẽ được điều đình trực tiếp cùng giảng viên bản xứ.

Xem thêm: " Người Bản Xứ Tiếng Anh Là Gì ? Bản Xứ Trong Tiếng Anh Là Gì


3.2. Những bài tập nâng cao

Bài 1 hasn’t played are attending haven’t had haven’t seen is having is happening have just realized has finished is composing are havingBài 2 Tom hasn’t come baông xã home page for 5 years. He has worked as a teacher for 6 months. We have sầu not gone khổng lồ nhật bản for 3 years. I haven’t had my hair cut since June. We haven’t met for 2 years. We haven’t called each other for a long time. How long have sầu you had 10 scores in Math? I have never had such an exciting trip The last time I saw Anmãng cầu was 10 days ago. It is three days since I last took a bath.Bài 3cutted => cutworking => workedhaven’t => hasn’teat => eatenhasn’t => haven’tĐúngsince => forsince => forfor => sincehasn’t => haven’tBài 4He hasn’t never gone abroad before.She has driven for 1 month.We have eaten since it started raining.I haven’t cut my hair since I left her.She has kissed me for 5 months.We haven’t met (each other) for a long time.How long have you had it?I haven’t never eaten such a delicious meal before.The last time I saw him was 8 days.It is …. days since I last took a bath.Bài 5
1 – studied2 – have studied3 – watched4 – watched5 – travelled
6 – travelled7 – have read8 – read9 – had10 – have had
Bài 6John has lived in this apartment since 2005.Mai has worn glasses since she was five sầu.John has owned this car for two weeks.The last time I saw hyên was a week ago.She has lived/ has been living in Ha Noi for two years.This is the first time I have sầu eaten this kind of food.She is the most beautiful girl I have sầu ever seen.I have never read such a good novel before.I haven’t had my hair cut since October.We haven’t gone together for five sầu months.It is/ has been 10 years since I last went to Singapore.

Trên đây là phần bài bác tập thì hiện thời trả thành – thì tinh vi với dễ dàng lầm lẫn độc nhất vô nhị trong giờ Anh. Việc cần cù làm bài tập không hề thiếu để giúp chúng ta cố kỉnh chắc hẳn kỹ năng và biện pháp áp dụng thì hiện nay xong. Chúc chúng ta tiếp thu kiến thức giỏi với được điểm cao!

Xây dựng quãng thời gian học tập giờ đồng hồ Anh mang đến riêng rẽ các bạn, kết nối với dấn ngay lập tức hỗ trợ tư vấn từ chuyên gia, nâng cao trình độ tiếng Anh ngay lập tức hôm nay