Truy Vấn Dữ Liệu Trong Access

Query là công cụ của Access được dùng để truy vấn dữ liệu trên một hay nhiều bảng trong csdl mà từ nó có thể giải quyết các yêu cầu liên quan đến cơ sở dữ liệu Query cũng được dùng như một nguồn dữ liệu khác cho các công cụ khác như Form, Report, hay Query khác.

Bạn đang xem: Truy vấn dữ liệu trong access

Các yêu cầu thường được đưa ra khi truy vấn dữ liệu bao gồm:

+ Tổng hợp và hiển thị dữ liệu từ một hoặc nhiều bảng

+ Chọn các bản ghi thỏa mãn các điều kiện cho trước

+ Tạo bảng, thêm, xóa sửa dữ liệu.

+ Sắp xếp các bản ghi.

+ Thực hiện tính toán như tính trung bình cộng, tính tổng, đếm bản ghi, ...

Xem thêm: Tải Phim Sex Miễn Phí Về Điện Thoại Vlxx, Phim Sex Online Gái Xinh Tải Phim Sex Miễn Phí

Các chế độ làm việc chính Query:

*

+ Chế độ thiết kế (Design View): cho phép thiết kế và chỉnh sửa thiết kế mẫu hỏi

+ Chế độ trang dữ liệu (Datasheet View): hiển thị kết quả truy vấn dữ liệu

+ Chế độ SQL (SQL View): hiển thị câu lệnh SQL tương ứng với mẫu hỏi đã thiết kế

Các dạng query chính:

+ Truy vấn chọn (Select query)

+ Truy vấn chéo bảng ( Crosstab Query)

+ truy vấn tạo bảng (Make Table Query)

+ Truy vấn thêm (Append Query)

+ Truy vấn cập nhật (Update Query)

+ Truy vấn xóa dữ liệu (Delete Query)

Các bước để thiết kế một câu truy vấn:

Tùy theo mỗi dạng mà sẽ có những bước tạo một câu truy vấn khác nhau. Nhưng nhìn chung để tạo một câu truy vấn trong access gồm 4 bước chính sau đây:

Bước 1: Tạo một câu truy vấn mới.

*

Bước 2: Chọn những bảng dữ liệu nào làm dữ liệu nguồn cho câu truy vấn

*

Bước 3: Thiết kế các yêu cầu dữ liệu cần thiết.

*

Bước 4: Lưu và chạy câu truy vấn.

*

Như vậy remonster.vn đã hướng dẫn các bạn những bước cơ bản để tạo một câu truy vấn trong access.