Theo dõi hiệu lực VB Chia sẻ qua: đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file" /> Theo dõi hiệu lực VB Chia sẻ qua: đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file" />

THÔNG TƯ 113 CỦA BỘ TÀI CHÍNH

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
Đăng nhập tài khoản remonster.vn và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Bạn đang xem: Thông tư 113 của bộ tài chính

">Theo dõi hiệu lực VB
Chia sẻ qua:
*
*

đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file. Nếu quý khách chưa có tài khoản, vui lòng đăng ký tại đây!
đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file. Nếu quý khách chưa có tài khoản, vui lòng đăng ký tại đây!

BỘ TÀI CHÍNH _______

Số: 113/2021/TT-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _________________________

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2021


THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 264/2016/TT-BTC NGÀY 14 THÁNG 11 NĂM 2016 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ, LỆ PHÍ TRONG LĨNH VỰC NGOẠI GIAO ÁP DỤNG TẠI CÁC CƠ QUAN ĐẠI DIỆN VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI

____________


Căn cứ Luật Phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài ngày 18 tháng 6 năm 2009; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài ngày 21 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế;

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;


Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế;

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 264/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực ngoại giao áp dụng tại các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.


Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 264/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực ngoại giao áp dụng tại các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài
1. Sửa đổi, bổ sung Điều 1 như sau:“Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng1. Thông tư này quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực ngoại giao áp dụng tại các Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan đại diện lãnh sự và các cơ quan khác của Việt Nam được ủy nhiệm thực hiện chức năng lãnh sự ở nước ngoài (sau đây gọi chung là Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài).2. Thông tư này áp dụng đối với người nộp phí, lệ phí; tổ chức thu phí, lệ phí và tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực ngoại giao áp dụng tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài”.
2. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 9 như sau:“3. Các nội dung khác liên quan đến việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí không hướng dẫn tại Thông tư này được thực hiện theo quy định tại Luật Phí và lệ phí, Nghị định số 120/2016/NĐ-CP, Luật Quản lý thuế, Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế và Thông tư số 303/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng các loại chứng từ thu tiền phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước”.
3. Sửa đổi, bổ sung điểm 1 Mục I Phần A Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 264/2016/TT-BTC như sau:

STT

Danh mục lệ phí

Đơn vịtính

Mc thu(USD)


I

Hộ chiếu


1

Cấp mới

a)

Hộ chiếu phổ thông (trừ quy định tại tiết b điểm này), hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ

Quyển

70

b)

Hộ chiếu phổ thông cấp theo thủ tục rút gọn

Quyển

35


4. Sửa đổi, bổ sung điểm 4 Phần B Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư số 264/2016/TT-BTC như sau:

STT

Danh mục phí

Đơn vịtính

Mức thu(USD)


4

Kết hôn

a)

Đăng ký kết hôn

Vụ việc

70

b)

Đăng ký lại kết hôn

Vụ việc

120


Điều 2. Điều khoản thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 02 năm 2022.
2. Bãi bỏ điểm 3 Mục I, Mục II Phần A Phụ lục 1 và điểm 2 Phần B Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư số 264/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực ngoại giao áp dụng tại các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.
3. Trong quá trình thực hiện, nếu các văn bản viện dẫn tại Thông tư này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo văn bản mới được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.
4. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để xem xét, hướng dẫn./.

Xem thêm: Tải Phần Mềm Cắt Video Trên Máy Tính Chuyên Nghiệp Tốt Nhất, Top 15 Phần Mềm Cắt Ghép Video Tốt Nhất


Nơi nhận: - Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; - Văn phòng Tổng Bí thư; - Văn phòng Quốc hội; - Văn phòng Chủ tịch nước; - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; - Tòa án nhân dân tối cao; - Kiểm toán nhà nước; - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; - Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Sở Tài chính, Cục Thuế, KBNN Thành phố Hà Nội; - Công báo; - Cổng thông tin điện tử Chính phủ; - Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp); - Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính; - Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính; - Lưu: VT, CST (CST5).

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Vũ Thị Mai


Thuộc tính văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Ngoại giao
Tóm tắt văn bản

Lệ phí cấp mới hộ chiếu phổ thông theo thủ tục rút gọn là 35 USD/quyển


Theo đó, sửa đổi, bổ sung lệ phí cấp mới hộ chiếu như sau: lệ phí cấp mới hộ chiếu phổ thông (không theo thủ tục rút gọn), hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ là 70 USD/quyển; lệ phí cấp mới hộ chiếu phổ thông theo thủ tục rút gọn là 35 USD/quyển.

Bên cạnh đó, sửa đổi quy định biểu mức thu phí đăng ký kết hôn là 70 USD/vụ việc và đăng ký lại kết việc kết hôn là 120 USD/vụ việc. Theo quy định cũ, mức thu phí lần lượt là 70 USD/bản đăng ký và 120 USD/bản đăng ký.

Xem chi tiết Thông tư113/2021/TT-BTC tại đây


Tải văn bản
*
Thông tư 113/2021/TT-BTC DOC (Bản Word)
*
Thông tư 113/2021/TT-BTC PDF (Bản có dấu đỏ)

Đang tải nội dung văn bản. Vui lòng đợi


Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
remonster.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Tình trạng: Đã biết

THE MINISTRY OF

FINANCE_______

No. 113/2021/TT-BTC

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness_________________________

Hanoi, December 15, 2021

CIRCULAR

Amending and supplementing a number of articles of the Circular No. 264/2016/TT-BTC dated November 14, 2016 of the Minister of Finance on prescribing the rates and collection, remittance, management and use of charges and fees in the field of foreign affairs by overseas Vietnamese representative missions

____________

Pursuant to the Law on Fees and Charges dated November 25, 2015;

Pursuant to the Law on Overseas Representative Missions of the Socialist Republic of Vietnam dated June 18, 2009; Law Amending and Supplementing a Number of Articles of the Law on Overseas Representative Missions of the Socialist Republic of Vietnam dated November 21, 2017;

Pursuant to the Law on Exit and Entry of Vietnamese Citizens dated November 22, 2019;

Pursuant to the Law on Tax Administration dated June 13, 2019;

Pursuant to the Government’s Decree No. 126/2020/ND-CP dated October 19, 2020, detailing a number of articles of the Law on Tax Administration;

Pursuant to the Government’s Decree No. 87/2017/ND-CP dated July 26, 2017, on defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Finance;

At the request of the Director of the Tax Policy Department;

The Minister of Finance promulgates the Circular amending and supplementing a number of articles of the Circular No. 264/2016/TT-BTC dated November 14, 2016 of the Minister of Finance on prescribing the rates and collection, remittance, management and use of charges and fees in the field of foreign affairs by overseas Vietnamese representative missions

Article 1. To amend and supplement a number of articles of the Circular No. 264/2016/TT-BTC dated November 14, 2016 of the Minister of Finance on prescribing the rates and collection, remittance, management and use of charges and fees in the field of foreign affairs by overseas Vietnamese representative missions.

1. To amend and supplement Article 1 as follows:

“Article 1. Scope of regulation and subjects of application

1. This Circular prescribes the rates and collection, remittance, management and use of charges and fees in the field of foreign affairs by overseas Vietnamese diplomatic missions, consulates and other agencies authorized to perform the consular function (below collectively referred to as overseas Vietnamese representative missions).

2. This Circular applies to payers and organizations collecting charges and fees, and other organizations and individuals involved in the collection, remittance, management and use of charges and fees in the field of foreign affairs by overseas Vietnamese representative missions.”

2. To amend and supplement Clause 3 Article 9 as follows:

“3. Other contents relating to the collection, remittance, management and use of charges and fees that are not guided in this Circular must comply with the Law on Fees and Charges; the Decree No. 120/2016/ND-CP; the Law on Tax Administration; the Government’s Decree No. 126/2020/ND-CP dated October 19, 2020, detailing a number of articles of the Law on Tax Administration, and the Circular No. 303/2016/TT-BTC dated November 15, 2017 of the Minister of Finance on guiding the printing, issuance, management and use of documents for the collection of charges and fees belonging to the state budget”.