Những Từ Chỉ Tính Cách Con Người

“TIMMY hướng về kim chỉ nam phát hành một chương trình đào tạo được thiêt kế thích hợp cho người đi làm với phần đa ngôn từ và tài năng ngay cạnh cùng với môi trường công sở. Tiếp cận vấn đề theo phương pháp “Learning-By-Doing” để học viên có thể vận dụng vào các bước thực tiễn ngay lập tức sau từng buổi học.”

Đăng cam kết ngay

Bạn đang xem: Những từ chỉ tính cách con người


*

Xem thêm: Mẫu Đơn Xin Nghỉ Việc Song Ngữ File Word, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Việc Song Ngữ

*

*

*

Cheerful /’t∫iəful/: vui tươi, hớn hsống, tươi cười cợt, phấn khởi

Funny /’fʌni/: Vui vẻ

Happy /’hæpi/: vui vẻ

Humorous /’hju:mərəs/: Hài hước

Optimistic /,ɒpti’mistik/: Lạc quan

Witty /ˈwɪti/: dí dỏm

TÍNH TỪ CHỈ TÍNH CÁCH THÂN THIỆNAdaptable /ə’dæptəbl/: có thể đam mê nghi, có thể ưa thích ứng

Adorable /ə’dɔ:rəbl/: dễ thương, xứng đáng quý mến

Affectionate /ə’fek∫nit/: thân thiết, trìu mến

Gentle /ˈdʒentl/: nhân từ hòa, vơi dàng

Friendly /frendli/: thân thiện

TÍNH TỪ CHỈ TÍNH CÁCH TÍCH CỰCBrave sầu /breɪv/: anh dũng, can đảm

Brilliant /ˈbrɪliənt/: tài cha, xuất chúng

Boundless /’baundlis/: vô hạn, mênh mông, không bờ bến

Bright /braɪt/: lý tưởng, hoàn hảo, nkhô nóng trí, tự tin, bùng cháy rực rỡ, sáng ngời,

rạng rỡ

Calm /kɑːm/: điềm tĩnh

Cautious /ˈkɔːʃəs/: cẩn trọng

Charming /ˈtʃɑːmɪŋ/: hấp dẫn, quyến rũ

Childish /ˈtʃaɪldɪʃ/: tthấp con

Clever /ˈklevər/: khôn ngoan

Considerate /kənˈsɪdərət/: chu đáo

Cooperative sầu /kəʊˈɒpərətɪv/: gồm ý thức đúng theo tác

Courageous /kəˈreɪdʒəs/: gan dạ

Creative sầu /kriˈeɪtɪv/: sáng tạo

Daring /ˈdeərɪŋ/: táo bạo

Generous /’dʒenərəs/: rộng lớn lượng, hào pngóng, thịnh biên soạn, khoan hồng

Gentle /’dʒentl/: nhân hậu, êm ả dịu dàng, nhẹ nhàng, hòa nhã

Glib /glib/: lỉm lỉnh, lau láu thoắng

Good /gʊd/: cừ, giỏi, giỏi, gánh vác, được việc

Gorgeous /’gɔ:dʒəs/: tuyệt rất đẹp, xinh xắn, tốt vời

Faithful /ˈfeɪθfl/: thông thường thủy

Hardworking /ˌhɑːd ˈwɜːkɪŋ/: chuyên chỉ

Honest /ˈɒnɪst/: trung thực

Humble /ˈhʌmbl/: từ tốn, nhún nhường

Imaginative /ɪˈmædʒɪnətɪv/: tất cả trí tưởng tượng phong phú

Intelligent /ɪnˈtelɪdʒənt/: thông minh

Impartial /im’pɑ:∫əl/: công bình, không thiên vị, vô tư

Industrious /in’dʌstriəs/: cần mẫn, siêng năng

Instinctive sầu /in’stiηktiv/: theo phiên bản năng, bởi bạn dạng năng

Loyal /ˈlɔɪəl/: trung thành

Mature /məˈtʃʊər/: trưởng thành

Merciful /’mə:siful/: nhân hậu, khoan dung

Modern /’mɔdən/: tân tiến, tân thời

Naive sầu /naɪˈiːv/: ntạo thơ

Patriotic /ˌpeɪtriˈɒtɪk/: yêu nước

Polite /pəˈlaɪt/: định kỳ thiệp

Responsible /rɪˈspɒnsəbl/: có trách rưới nhiệm

Romantic /rəʊˈmæntɪk/: lãng mạn

Serious /ˈsɪəriəs/: đứng đắn, nghiêm túc

Skilful /ˈskɪlfl/: nhuần nhuyễn, khéo léo

Smart /smɑːt/: lạc quan, gọn gàng gàng

Soft /’sɒfti/: Dịu dàng

Studious /ˈstjuːdiəs/: siêng học

Strict /strɪkt/: nghiêm khắc

Strong /strɒŋ/: mạnh khỏe mẽ

Vulnerable /ˈvʌlnərəbl/: ao ước manh, dễ dẫn đến tổn định thương

Weak /wiːk/: yếu đuổi

Wise /waɪz/: thông thái

Tolerant /ˈtɒlərənt/: khoan dung

Trustworthy /ˈtrʌstwɜːði/: đáng tin cậy

TÍNH TỪ CHỈ TÍNH CÁCH HƯỚNG NỘIAbove-board /ə’bʌv’bɔ:d/: thẳng thắn, không đậy bít, không giấu giếm

Cagey /’keidʒi/ or cagy /’keidʒi/: bí mật đáo, khó gần, ko túa mở

Cold /kould/: giá buốt lùng

Introverted /’intrəvə:tid/: hướng nội, nhút ít nhát

Independent /ˌɪndɪˈpendənt/: độc lập

Individualistic: theo công ty nghĩa cá nhân

Gullible /ˈɡʌləbl/: đối kháng thuần, cả tin

Lonely /ˈləʊnli/: cô đơn

Mysterious /mɪˈstɪəriəs/: túng thiếu ẩn

Quiet /ˈkwaɪət/: yên ổn lặng

Shy /ʃaɪ/: nhút nhát

Thoughtful /ˈθɔːtfl/: trầm tư, chín chắn

Understanding /,ʌndə’stændiη/: đọc biết

TÍNH TỪ CHỈ TÍNH CÁCH HƯỚNG NGOẠIAdventurous /ədˈventʃərəs/: ưa thích phiêu lưu

Active sầu /’æktiv/: lành mạnh và tích cực, nkhô hanh nhứa, lanh lợi

Agreeable /ə’gri:əbl/: thoải mái và dễ chịu, đáng yêu, vui tươi, sẵn sàng chuẩn bị, tán thành

Aggressive /ə’gresiv/: dỡ vát, xông xáo, năng nổ

Alert /ə’lə:t/: chình họa giác, lanh lợi, thức giấc táo

Alluring /ə’lujəriη/: gợi cảm, hấp dẫn, cám dỗ, có duyên, làm cho ham, làm vẹo vọ lòng

Beneficent /bi’nefisənt/: hay có tác dụng phúc, tốt thao tác làm việc thiện tại, trường đoản cú vai trung phong, thương fan, nhân từ

Benign /bi’nain/ or benignant /bi’nignənt/: xuất sắc, hiền từ, dịu hiền

Capable /’keipəbl/: gồm năng lực, thành thục, giỏi, bao gồm khả năng

Carekhông lấy phí /ˈkeəfriː/: vô lo vô nghĩ

Curious /ˈkjʊəriəs/: tò mò

Easy-going /ˌiːzi.ˈɡəʊɪŋ/: dễ dàng tính, hướng ngoại

Extroverted /’ekstrəvə:tid/: Hướng ngoại

Eager /ˈiːɡər/: nhiệt độ tình

Energetic /ˌenəˈdʒetɪk/: hoạt bát

Enthusiastic /in,θju:zi’æstik/: Nhiệt tình, hăng hái

Generous /ˈdʒenərəs/: rộng thoải mái, rộng lớn lượng

Open-minded /,əʊpən’maindid/: Cởi mngơi nghỉ, phóng khoáng, pchờ khoáng

Out going /aʊt ‘gəʊiη/: Cởi mlàm việc, thoải mái

Helpful /ˈhelpfl/: tốt giúp đỡ

Kind /kaind/ : Tốt bụng

Mischievous /ˈmɪstʃɪvəs/: tinch nghịch

Resourceful /rɪˈsɔːsfl/: túa vát, khôn khéo

Self-confident /ˌself.ˈkɒnfɪdənt/: tự tin

Timid /ˈtɪmɪd/: rụt rè

Talkative sầu /ˈtɔːkətɪv/: hoạt ngôn

Upbeat /’ʌpbi:t/: sáng sủa, vui vẻ

Vigorous /’vigərəs/: hoạt bát, đầy sinh lực, trẻ khỏe, cường tráng

Vivacious /vi’vei∫əs/: sôi sục, hoạt bát, lanh lợi

Tính từ chỉ tính bí quyết kiêu ngạoArrogant /’ærəgənt/: tự phụ, kiêu ngạo, ngạo mạn

Bossy /ˈbɒsi/: xuất xắc sai bảo người khác

Conceited /kənˈsiːtɪd/: tự phú, kiêu ngạo, tự phụ từ bỏ đại

Haughty /’hɔ:ti/: tự phụ, ngạo nghễ

Vain /vein/: kiêu ngạo, từ bỏ phụ

TÍNH TỪ CHỈ TÍNH CÁCH TIÊU CỰC

Ambitious /æmˈbɪʃəs/: tmê man vọng

Angry /’æηgri/: khó tính, tức giận, cáu

Artful /’ɑ:tful/: man trá, tinch ranh con, quái đản, lắm mưu mẹo

Ashamed /ə’∫eimd/: hổ ngươi, hổ thứa, ngượng

Avaricious /,ævə’ri∫əs/: hám lợi, tđam mê lam

Awful /’ɔ:ful/: cực kỳ giận dữ, khó tính vô cùng

Bad-tempered /’bæd’tempəd/: giỏi gắt, xấu tính, dễ dàng nổi nóng

Badly-behaved /’bædli bɪˈheɪvd/: thô lỗ

Blackguardly /’blægɑ:dli/: đê tiện, tục tĩu

Blunt /blʌnt/: không ý tứ, tục tĩu, toạc móng heo (lời nói)

Brash /bræ∫/ (Ame.): hỗn xược, láo lếu xược

Careless /’keəlis/: bất cẩn, sơ sẩy, lơ đphưỡn, cẩu thả

Caddish /’kædi∫/: vô giáo dục, đểu cáng

Capricious /kə’pri∫əs/: thất thường xuyên, đồng bóng

Crazy /ˈkreɪ.zi/: điên, điên loạn, ngốc xuẩn

Cross /krɔs/: bực mình, cáu gắt (khổng lồ be cross with somebody: cáu với ai đó)

Crotchety /’krɔt∫iti/: cộc cằn

Crude /kru:d/: tục tằn, tục tằn, thô bạo, thô bỉ

Cunning /’kʌniη/: giảo quyệt, nhóc con vặt, láu tôm láu cá, xảo trá

Cold-blooded /kould blʌdid/: nhẫn trung khu, tàn nhẫn, có máu lạnh

Coherent /kou’hiərənt/: mạch lạc, chặt chẽ

Clumsy /’klʌmzi/: dềnh dang về, lóng ngóng

Cynical /’sinikəl/: hay không tin,tuyệt chỉ trích cay độc, xuất xắc nhạo báng, giễu cợt cợt