Mẫu phiếu bổ sung lý lịch đảng viên

Phiếu bổ sung hồ sơ Đảng viên được remonster.vn sưu tầm và đăng tải là biểu mẫu sử dụng cuối năm nhằm thông báo về sự thay đổi trong lý lịch của Đảng viên. Mẫu phiếu dùng để bổ sung các thông tin về: Nơi ở, nghề nghiệp, trình độ chuyên môn... Mời các bạn tham khảo.

Bạn đang xem: Mẫu phiếu bổ sung lý lịch đảng viên

Phiếu bổ sung hồ sơ đảng viên là một văn bản được lập ra để dành cho những đảng viên chính thức trong tổ chức đảng kê khai những nội dung, thông tin về bản thân và gia đình khi có sự thay đổi qua từng năm. Việc làm này giúp cho tổ chức đảng có để dễ dàng quản lý được đảng viên tại cấp đảng bộ, đảng ủy, chi bộ của mình một cách sát sao hơn.


Phiếu bổ sung hồ sơ Đảng viên 2021


1. Trường hợp nào Đảng viên phải làm Phiếu bổ sung hồ sơ?

Trong quá trình sinh hoạt Đảng, các thông tin, hồ sơ, giấy tờ, tài liệu của Đảng viên sẽ được lưu giữ theo chế độ mật nên việc lưu trữ, bảo quản sẽ được thực hiện hết sức nghiêm ngặt.

Hồ sơ của Đảng viên được lưu giữ từ khi Đảng viên được xem xét kết nạp Đảng, khi kết nạp Đảng, khi được công nhận Đảng viên chính thức hoặc khi chuyển sinh hoạt Đảng từ tổ chức này sang tổ chức Đảng khác…

Tuy nhiên, theo Hướng dẫn số 01 năm 2016, hồ sơ Đảng viên sẽ được bổ sung hằng năm và khi chuyển sinh hoạt Đảng chính thức. Cụ thể:


Định kỳ hằng năm và khi Đảng viên chuyển sinh hoạt Đảng chính thức, Đảng viên phải ghi bổ sung những thay đổi về: trình độ (lý luận chính trị, học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, vi tính...), đơn vị, chức vụ công tác, nghề nghiệp, khen thưởng, kỷ luật, hoàn cảnh gia đình (cha, mẹ, vợ, chồng, các con...) để tổ chức Đảng bổ sung vào hồ sơ Đảng viên và đóng dấu của cấp ủy vào chỗ đã bổ sung.


Như vậy, hằng năm và khi chuyển sinh hoạt Đảng, nếu có thay đổi về trình độ, đơn vị công tác, chức vụ, nghề nghiệp, kỷ luật, hoàn cảnh gia đình… thì Đảng viên phải làm phiếu bổ sung và ghi lại tất cả những thông tin thay đổi đó.

2. Phiếu bổ sung hồ sơ Đảng viên mới nhất


ĐẢNG BỘ

CHI BỘ CƠ QUAN ĐẢNG ỦY BỘ

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

––––––––––––––––––––––––––

PHIẾU BỔ SUNG

HỒ SƠ ĐẢNG VIÊN NĂM …..

Số lý lịch:

Số thẻ đảng viên:

Họ và tên (Viết in hoa) Lương Nguyễn Quân; Sinh ngày 01 tháng 3 năm 1972

Mới thay đổi nơi ở:……………………………………………………………………………..

Mới thay đổi về nghề nghiệp; đơn vị công tác…………………………..……………….…….

………………………………………………………………………………………………….

Chức vụ mới được giao…………………………………………………………………………

- Đảng………………………………………………………………………………..…

- Chính quyền………………………………………………………………………..…

- Đoàn thể…………………………………………………………………………..….

- Doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp……..………………………………………………

Mới thay đổi về trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ:

- Giáo dục phổ thông (Lớp mấy)……………………….- Chuyên môn, nghiệp vụ…………

- Học hàm (Tiến sĩ, thạc sĩ)……………………………….- Học vị (Giáo sư, PGS) …………….

- Lý luận chính trị (Cử nhân, cao cấp, trung cấp, sơ cấp) ……...................................

- Ngoại ngữ (Anh, Nga, Pháp…Trình độ A, B, C, D) ……………………………………

Hình thức khen thưởng mới trong năm (Từ bằng khen, Huy chương trở lên và danh hiệu mới được phong tặng: Anh hùng, chiến sĩ thi đua; nhà báo, nhà giáo, nghệ sĩ nhân dân / hoặc ưu tú) ………………………………………..……………………………………………………….

Bị xử lý kỷ luật trong năm (Đảng, hành chính, pháp luật) …………………………...

……………………………………………………………………………………..…………

Gia đình có thay đổi trong năm:

- Cha đẻ:……………………………………………………………………………….

- Mẹ đẻ:……………………………………………………………………………….

- Cha (Vợ họăc chồng)……………………………………….. ………………………………..

- Mẹ (Vợ hoặc chồng)…………………………………………………………………..

- Vợ hoặc chồng (họ và tên, kết hôn, ky hôn, từ trần, chức vụ, công việc mới……………..………

…………………………………………………………………………………………………………

- Con (họ và tên con, mới sinh, mới nhận con nuôi, làm gì, ở đâu): …………………………………

Thay đổi về kinh tế của bản thân và gia đình trong năm:

- Tổng mức thu nhập của hộ gia đình:……….đồng, bình quân người/ hộ………đồng

- Nhà ở:………………………………………………………………………………

- Đất ở:……………………………………………………………………………….

- Hoạt động kinh tế…………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………….

- Tài sản mới có giá trị (50 Triệu đồng trở lên): Tên tài sản mới:……..............................

Giá trị………………..đồng; Tài sản:……..

- Được miễn công tác và sinh hoạt đảng ngày:……………………………………….

- Kết quả phân loại đảng viên trong năm:…………………………………………….

………., ngày..…tháng…..năm

XÁC NHÂN CỦA ĐẢNG UỶ

(Chức vụ, ký tên, đóng dấu)

XÁC NHẬN CỦA CHI ỦY CB

(Chức vụ, ký ghi rõ họ, tên)

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Chỉ ghi những mục có nội dung thay đổi so với năm trước; nếu không thay đổi thì ghi vào mục đó chữ “K”


3. Phiếu bổ sung hồ sơ Đảng viên số 2

Mời các bạn tham khảo nội dung cơ bản của của Phiếu bổ sung lý lịch Đảng viên:


TỈNH (tương đương) ………...

HUYỆN (tương đương) ……..

ĐẢNG BỘ, CHI BỘ CƠ SỞ...

ĐẢNG BỘ BỘ PHẬN:………..

CHI BỘ:……………………….

PHIẾU BỔ SUNG

HỒ SƠ ĐẢNG VIÊN

( Năm…………………)

SỐ LL: ……………………

SỐ TĐV:…………………..

Chỉ ghi những mục có nội dung thay đổi so với năm trước nếu không thay đổi thì ghi vào mục đó, chữ “K”

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

PHIẾU BỔ SUNG HỒ SƠ ĐẢNG VIÊN

Họ và tên (viết chữ in hoa)..........................................Sinh ngày:...............................

Mới thay đổi nơi ở:..............................................................

Mới thay đổi về nghề nghiệp, đơn vị công tác:..............................................................

Xem thêm: Ký Hiệu N/A Là Gì ? Viết Tắt Của Từ Nào Ý Nghĩa Của N/A Từ Viết Tắt Và Các Ý Nghĩa Của Ký Hiệu N/A

Chức vụ mới được giao:..............................................................

- Đảng:.............................................................................................

- Chính quyền:.............................................................................................

- Đoàn thể:.............................................................................................

- Doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp:..............................................................

Mới thay đổi trình độ; chuyên môn, nghiệp vụ:..............................................................

- Giáo dục phổ thông (lớp mấy): - Chuyên môn nghiệp vụ:...............................

- Học hàm (Giáo sư, Phó Giáo sư): ........................- Học vị (Tiến sĩ, thạc sĩ):.....................

- Lý luận chính trị: (Cử nhân, cao cấp, trung cấp, sơ cấp):..............................................

- Ngoại ngữ (Anh, Nga, Pháp … Trình độ A, B, C, D):..............................................................

Hình thức khen thưởng mới trong năm (từ bằng khen, huy chương trở lên và danh hiệu mới được phong: anh hùng, chiến sĩ thi đua; nhà báo, nhà giáo, nghệ sĩ nhân dân hoặc ưu tú):

Bị xử lý kỷ luật trong năm: (Đảng, hành chính, pháp luật):...............................

Gia đình có gì thay đổi trong năm: (họ và tên, từ trần, chức vụ, công việc mới):

- Cha đẻ: ........................................................... Mẹ đẻ: ........................................................

- Cha (vợ hoặc chồng):................................................. Mẹ(vợ hoặc chồng): .....................

- Vợ hoặc chồng (họ và tên, kết hôn, ly hôn, từ trần, chức vụ, công việc mới)

- Con (họ và tên, mới sinh, mới nhận con nuôi, làm gì, ở đâu):

Có thay đổi về kinh tế của bản thân và gia đình trong năm:

- Tổng mức thu nhập của hộ gia đình: đồng; Bình quân người/hộ: đồng.

- Nhà ở:...............................

- Đất ở:...............................

- Hoạt động kinh tế:...............................

- Tài sản mới có giá trị (50 triệu đồng trở lên):...............................

- Được miễn công tác và SHĐ ngày:...............................

Chi bộ phân loại đảng viên trong năm:...............................


4. Cách ghi phiếu bổ sung hồ sơ đảng viên

Theo Hướng dẫn 09 năm 2017, Ban Chấp hành Trung ương Đảng hướng dẫn khai phiếu bổ sung hồ sơ Đảng viên theo mẫu 3-HSĐV như sau:

- Các mục ở phần tiêu đề ghi như trong phiếu Đảng viên

- Các mục ở phần nội dung:

Những mục có nội dung thay đổi thì Đảng viên ghi cụ thể sự thay đổi thế nào. Riêng các mục không có sự thay đổi gì thì Đảng viên ghi chữ “K”.

Các mục đã có chỉ dẫn thì Đảng viên ghi cụ thể theo chỉ dẫn trong phiếu. Các mục còn lại thì ghi như hướng dẫn của phiếu Đảng viên.Cụ thể như sau:

1. Họ và tên đang dùng: Ghi đúng họ, chữ đệm và tên ghi trong Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân, ghi bằng chữ in hoa.

Ví dụ: TRẦN VĂN DƯƠNG.

2. Mới thay đổi nơi ở

Ghi rõ cụ thể cả địa chỉ thôn, xã, huyện, tỉnh, thành phố; số nhà, đường phố, phường, thị xã, quận, thành phố.

3. Mới thay đổi về nghề nghiệp; đơn vị công tác: Nếu chuyển công tác, chuyển nghề thì Đảng viên ghi rõ chức vụ mới trong Đảng, chính quyền…

Ví dụ: Doanh nghiệp: Kế toán trưởng

4. Mới thay đổi về trình độ học vấn; chuyên môn nghiệp vụ:

Ghi cụ thể theo văn bằng, chứng chỉ mới được cấp (có thay đổi so với trước đây).

Ví dụ:

- Học vị: Thạc sĩ - Học hàm: Giáo sư

- Lý luận chính trị: Cao cấp

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ B.

5. Khen thưởng: Khi được khen thưởng mới trong năm thì Đảng viên bổ sung cụ thể

Ví dụ: Giáo viên giỏi cấp huyện, thầy thuốc nhân dân…

6. Bị xử lý kỷ luật trong năm: Ghi rõ là bị kỷ luật Đảng, chính quyền hay bị phạt hành chính, xử lý hình sự.

7. Gia đình có gì thay đổi trong năm:

- Nếu thôi làm con nuôi và nhận lại cha, mẹ đẻ thì ghi cụ thể họ và tên của cha, mẹ đẻ.

- Nếu cưới vợ, chồng nữa hoặc vợ, chồng chết… thì ghi cụ thể họ tên hoặc chết khi nào, ghi theo giấy chứng tử nào…

- Nếu sinh thêm con thì ghi thêm họ tên con mới sinh; nhận con nuôi thì ghi họ tên con nuôi, làm gì, ở đâu…

8. Có thay đổi về kinh tế của bản thân và gia đình trong năm

- Nếu có thay đổi về tổng thu nhập của gia đình thì khai theo mức thu nhập mới.


- Nếu mua, được tặng cho, thừa kế… nhà, đất ở, tài sản khác có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên mới thì cũng liệt kê theo giấy tờ của tài sản đó gồm: Tên, giá trị tài sản…

9. Nếu được miễn công tác và sinh hoạt Đảng: Ghi rõ ngày bắt đầu được miễn công tác và sinh hoạt Đảng theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

Trên đây là Phiếu bổ sung hồ sơ đảng viên 2021 cùng hướng dẫn cách viết chi tiết.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.