Lập Công Thức Số Tiền Bằng Chữ Trong Excel

Cách chuyển đổi số thành chữ trong Excel – Bài viết dưới đây, hướng dẫn cho các bạn kế toán cách chuyển đổi số thành chữ trong Excel một cách đơn giản và dễ dàng.

Bạn đang xem: Lập công thức số tiền bằng chữ trong excel

Bạn đang xem: Viết số tiền bằng chữ trong excel


*

(Hình ảnh: Cách chuyển đổi số thành chữ trong Excel)

** Chuyển đổi số thành chữ VNĐ trong Excel bằng vnTools:

– Các bạn Download Tools đổi số thành chữ.

– Bạn cần thêm vnTools vào Excel. Trên thanh công cụ, bạn chọn File => Option.


*

*

– Tiếp theo, bạn chọn Brown rồi tìm tới thư mục đã cài đặt vnTools (thông thường sẽ trong ổ C/Program File, chọn file Ufunctions để thêm vnTools vào Excel.


*

– Sau khi đã thêm được vnTools, bạn chọn tab vnTools để thao tác đổi số thành chữ. vnTools xuất hiện ở dạng thanh công cụ, có hộp thoại thao tác tương tự như các hàm của Excel – trong đó bạn có thể chọn ô chứa chuỗi kết quả, ô chứa số cần chuyển đổi,…

– Chú ý: Trường hợp bạn muốn chuyển đổi số thành chữ theo tiếng anh, các bạn thực hiện tương tự như chuyển đổi thành chữ theo Tiếng Việt nhưng thay vì chọn vnTools -> Đổi số thành chữ (VN) thì các bạn chọn vnTools -> Đổi số thành chữ (EN).

Xem thêm: Khoảng Cách Từ Điểm Đến Mặt Phẳng, Khoảng Cách Từ 1 Điểm Đến Mặt Phẳng Trong Oxyz


*

– Bạn click vào V Đổi số thành chữ (VN) để thiết lập bảng mã . 

+ V Đổi số thành chữ (VN) là đổi số thành chữ tiếng Việt

+ E Đổi số thành chữ (EN) là đổi số thành chữ tiếng anh

– Cấu trúc hàm thực thi đổi:

=VND(số cần đổi, true): đổi số thành chữ có hiện từ “đồng” phía sau cùng.

=VND(số cần đổi): chỉ đổi số thành chữ

=USD(số cần đổi, true): đổi số thành chữ theo tiếng anh có từ “Dollar”.

=USD(số cần đổi): đổi số thành chữ theo tiếng anh.

** Chuyển đổi số thành chữ VNĐ bằng MARCO:

– Vào Menu Tools => Macro => Visual Basic Editor. 

Bạn đang xem: Cách chuyển đổi số thành chữ trong Excel

– Chọn Insert => Module. Rồi gõ nội dung hàm vào.

– Sau khi gõ xong chọn Close And Return bảng tính. Trong bảng tính ta có thể dùng hàm này như các hàm khác của Excel. 

* Bạn Add In hàm này vào thư mục XLSTAR trong đường dẫn Program File => MicroSoft Office => OFFICE11 => XLSTAR (Có thể ghi File có Macro vừa viết thành File *.XLA trong thư mục nói trên) nếu muốn tất cả mọi File trong Excel đều sử dụng được hàm này.

** Dưới đây là nội dung hàm đổi số thành chữ VNĐ:

” Function Doi3so(Sso As Integer) As String Dim Tam As String Dim xx As Integer Dim hgtram As Integer Dim hgchuc As Integer Dim hgdonvi As Integer Dim Chu(15) 

Tam = “” Chu(1) = “một ” Chu(2) = “hai ” Chu(3) = “ba ” Chu(4) = “bốn ” Chu(5) = “năm ” Chu(6) = “sáu ” Chu(7) = “bảy ” Chu(8) = “tám ” Chu(9) = “chín ” 

hgtram = Int(Sso / 100) xx = Sso Mod 100 hgchuc = Int(xx / 10) hgdonvi = xx Mod 10 If hgtram > 0 Then Tam = Chu(hgtram) + “trăm ” End If If hgchuc = 1 Then Tam = Tam + “mười ” Else If hgchuc > 1 Then Tam = Tam + Chu(hgchuc) + “mươi ” End If If (hgchuc = 0) And (hgdonvi > 0) And (hgtram > 0) Then Tam = Tam + “lẻ ” End If End If If hgdonvi > 0 Then If (hgchuc > 0) And (hgdonvi = 5) Then Tam = Tam + “lăm ” Else If (hgchuc > 1) And (hgdonvi = 1) Then Tam = Tam + “mốt ” Else Tam = Tam + Chu(hgdonvi) End If End If End If Doi3so = Tam End Function 

Function DOI12SO(Chuoi12$) As String Dim XXX As String Dim KQ As String Dim i As Integer Dim Stien As Integer Dim LOP(6) As String Dim MSO(5) As Integer 

LOP(4) = “” LOP(1) = “tỉ ” LOP(2) = “triệu ” LOP(3) = “ngàn ” Do While Len(Chuoi12$)

MSO(1) = 0 XXX = Left$(Chuoi12$, 3) MSO(2) = Val(Trim(XXX)) XXX = Mid$(Chuoi12$, 4, 3) MSO(3) = Val(Trim(XXX)) XXX = Mid$(Chuoi12$, 7, 3) MSO(4) = Val(Trim(XXX)) XXX = Right$(Chuoi12$, 3) MSO(5) = Val(Trim(XXX)) KQ = “” For i = 1 To 4 Stien = MSO(i + 1) If Stien > 0 Then KQ = KQ + Doi3so(Stien) + LOP(i) End If Next i KQ = UCase(Left(KQ, 1)) + Mid(KQ, 2) + “đồng chẵn” DOI12SO = “(Bằng chữ: ” + KQ + “)” End Function Function DSTC(Sotien$) As String DSTC = DOI12SO(Sotien$) End Function “

– Chú ý: Phải gõ các chữ tiếng Việt có dấu lại dù khi gõ trong Visual Editor thì nó không hiện chữ Việt. Để chắc ăn thì bạn chỉ dùng Font chữ 1 byte. Trong bảng tính. ta viết hàm theo cú pháp =DSTC() hay =DSTC() rồi Enter

** Chuyển đổi số thành chữ VNĐ bằng cách sử dụng phần mềm AccHelper:

– Tải phần mềm đổi số thành chữ AccHelper về máy. 

– Sau khi tải về, các bạn giải nén ra bằng cách: Bấm chuột phải vào File vừa tải về -> Chọn Extract Here


+ Hộp thoại Add-ins xuất hiện => Chọn Browse… => Chọn đường dẫn tới phần mềm mà về máy tính của bạn => Chọn File có tên AccHelperEx


– Phần mềm Excel 2010, Excel 2013:

+ Mở File Excel bất kì, sau đó chọn File => Options => Excel Options => Add-ins => Go