Hàm Int() với hàm Mod() là 2 hàm cơ phiên bản dùng để xử trí công dụng của phnghiền phân tách trong Excel. Hàm Int() cùng hàm Mod() thường được ứng dụng nhằm tính tân oán số tuần, số ngày lẻ, tính số bộ, số bó, dùng để làm xác minh chẵn, lẻ, tính số nguyên ổn, mang số dư của một phxay tân oán, …


*

A. Hàm Int()

1. Chức năng của hàm Int() trong Excel

Hàm Int() trong Excel cần sử dụng để đưa số nguyên ổn của một trong những (hay như là một phép toán thù nhân chia). (Hoặc Hàm Int() dùng để làm giảm cho phần thập phân (phần số lẻ) của số n.Bạn đang xem: Cách tính số ngày lẻ vào excel

2. Cấu trúc của hàm Int() trong Excel

Int(n)

Giải thích:

n: Là một số ít hay như là 1 phxay toán nhân phân chia.

Bạn đang xem: Cách tính số tuần trong excel

3. lấy một ví dụ về hàm Int() trong Excel

ví dụ như 1: Nhập quý hiếm ô A2 là 12.5. Tại ô A3 nhập công thức Int(A2) => Kết trái trả về sẽ là 12lấy ví dụ 2: Nhập cực hiếm ô A2 là 7, cực hiếm ô A3 là 5. Tại ô A4 nhập công thức Int(A2/A3) => Kết trái trả về sẽ là 1. Vì 7 phân chia cho 5 được 1.4. Hàm Int() đang lấy số nguyên của hiệu quả là 1 trong những.

B. Hàm Mod()

1. Chức năng của hàm Mod() vào Excel

Hàm Mod() trong Excel sử dụng để lấy số dư của phnghiền phân tách 2 số n với m.

2. Cấu trúc của hàm Int() trong Excel

Mod(n,m)

Giải thích:

n: là số bị phân chia.

3. lấy một ví dụ về hàm Mod() vào Excel

Ví dụ 1: Nhập cực hiếm ô A2 là 7, quý giá ô A3 là 5. Tại ô A4 nhập công thức Int(A2/A3) => Kết quả trả về vẫn là 2. Vì 7 phân tách cho 5 được 1 và dư 2. Hàm Mod() đang lấy số dư là 2.ví dụ như 2: Dựa vào hàm Mod() cùng hàm Int() để tính số tuần tại ô F3 và số ngày lẻ tại ô G3 ở một Khách sạn theo bảng tài liệu sau.


*

a. Tính Số tuần:

Ta bao gồm tổng số ngày ở với số ngày trên một tuần lễ là 7. do đó để tính số tuần ta đã đem tổng cộng ngày sinh hoạt phân chia đến 7 và lấy số nguyên ổn của phnghiền chia này. Áp dụng hàm Int() tại ô F3 ta tất cả công thức: =Int(E3/7). Kết trái sẽ trả về là 0. Vì số ngày nghỉ ngơi E3 là 5, buộc phải mang 5/7 công dụng là 0.7. Hàm Int() vẫn đem số nguyên ổn là 0.

b. Tính Số ngày lẻ:

Dựa vào số ngày ở và số ngày bên trên 1 tuần là 7. vì thế nhằm tính số tuần ta sẽ lấy toàn bô ngày ngơi nghỉ phân tách đến 7 và đem số dư của phép phân chia này. Áp dụng hàm Mod() trên ô G3 ta có công thức: =Mod(E3,7).

Xem thêm: Ví Dụ Cho 7 Nguyên Tắc Thận Trọng Trong Kế Toán Theo Chuẩn Mực Có Ví Dụ

 Kết quả đang trả về là 5. Ví số ngày làm việc E3 là 5, đề nghị rước 5 phân tách 7 kết quả được 0 dư 5. Hàm Mod() mang số dư của phép phân chia yêu cầu được kết quả là 5.