Hướng dẫn phổ biến về tỷ giá chỉ hối hận đoái và chênh lệch tỷ giá đối hoái được lý giải trên điều 69 – Tài khoản 413, Thông tư 200/2014/TT-BTC nhỏng sau:

1. Quy định thông thường về tỷ giá hối đoái và chênh lệch tỷ giá hối đoái

1.1.

Bạn đang xem: Cách tính chênh lệch tỷ giá

Chênh lệch tỷ giá hối đoái là chênh lệch phát sinc từ việc trao đổi thực tế hoặc quy đổi cùng một số lượng ngoại tệ lịch sự solo vị tiền tệ kế toán theo tỷ giá hối đoái sự so sánh. Chênh lệch tỷ giá hối đoái chủ yếu phát sinch trong các trường hợp:

– Thực tế tải bán, trao đổi, thanh hao toán các nghiệp vụ khiếp tế phát sinch bằng ngoại tệ trong kỳ (chênh lệch tỷ giá hối đoái đã thực hiện);

– Đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có cội ngoại tệ tại thời điểm lập Báo cáo tài chính (chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện);

– Chuyển đổi Báo cáo tiền bạc được lập bằng ngoại tệ sang trọng Đồng Việt Nam.

1.2. Các loại tỷ giá hối đoái (sau đây đọc tắt là tỷ giá) sử dụng trong kế toán

Các doanh nghiệp có quy trình gớm tế phát sinh bằng ngoại tệ phải thực hiện ghi sổ kế toán và lập Báo cáo tiền vàng theo một đơn vị tiền tệ thống nhất là Đồng Việt Nam, hoặc đối chọi vị tiền tệ chính thức sử dụng vào kế toán. Việc quy đổi đồng ngoại tệ ra đồng Việt Nam phải cnạp năng lượng cứ vào:

– Tỷ giá giao dịch thực tế;

– Tỷ giá ghi sổ kế toán.

lúc xác định nghĩa vụ thuế (kê knhị, quyết toán và nộp thuế), doanh nghiệp thực hiện theo các quy định của pháp luật về thuế.


Tổng thích hợp điểm mới TT 200/2014/TT-BTC về cơ chế kế toán DN

1.3. Nguim tắc xác định tỷ giá giao dịch thực tế:

a) Tỷ giá giao dịch thiết thật đối với các giao dịch bằng ngoại tệ phát sinc vào kỳ:

– Tỷ giá giao dịch thực tế lúc mua bán ngoại tệ (hợp đồng sở hữu bán ngoại tệ giao ngay, hợp đồng kỳ hạn, hợp đồng sau này, hợp đồng quyền chọn, hợp đồng hoán đổi): Là tỷ giá ký kết trong hợp đồng sở hữu, bán ngoại tệ giữa doanh nghiệp và ngân hàng thương thơm mại;

– Trường hợp hợp đồng không quy định tỷ giá tkhô hanh toán thì doanh nghiệp ghi sổ kế toán theo nguyên tắc:

+ Tỷ giá giao dịch thực tế Lúc góp vốn hoặc nhận vốn góp: Là tỷ giá sở hữu ngoại tệ của ngân hàng chỗ doanh nghiệp mở tài khoản để nhận vốn của nhà đầu tứ tại ngày góp vốn;

+ Tỷ giá giao dịch thiết thật Khi ghi nhận nợ phải thu: Là tỷ giá tải của ngân hàng thương mại chỗ doanh nghiệp ra lệnh khách hàng tkhô nóng toán tại thời điểm giao dịch phát sinh;

+ Tỷ giá giao dịch thiết thực Lúc ghi nhận nợ phải trả: Là tỷ giá bán của ngân hàng thương thơm mại chỗ doanh nghiệp dự kiến giao dịch tại thời điểm giao dịch phát sinh.

+ Đối với các giao dịch mua sắm tài sản hoặc các khoản đưa ra phí được tkhô hanh toán tức thì bằng ngoại tệ (không qua các tài khoản phải trả), tỷ giá giao dịch thiết thật là tỷ giá sở hữu của ngân hàng thương thơm mại vị trí doanh nghiệp thực hiện tkhô giòn toán.

b) Tỷ giá giao dịch thiết thật khi đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có cội ngoại tệ tại thời điểm lập Báo cáo tài chính: Là tỷ giá công bố của ngân hàng thương thơm mại địa điểm doanh nghiệp thường xuyên có giao dịch (vì chưng doanh nghiệp tự lựa chọn) theo nguyên ổn tắc:

– Tỷ giá giao dịch thiết thực Lúc đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có nơi bắt đầu ngoại tệ được phân loại là tài sản: Là tỷ giá sở hữu ngoại tệ của ngân hàng tmùi hương mại vị trí doanh nghiệp thường xulặng có giao dịch tại thời điểm lập Báo cáo tiền tài. Đối với các khoản ngoại tệ gởi ngân hàng thì tỷ giá thực tế Lúc đánh giá lại là tỷ giá thiết lập của chính ngân hàng khu vực doanh nghiệp mở tài khoản ngoại tệ.

– Tỷ giá giao dịch thiết thực Khi đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có cội ngoại tệ được phân loại là nợ phải trả: Là tỷ giá bán ngoại tệ của ngân hàng tmùi hương mại tại thời điểm lập Báo cáo tài chính;

– Các solo vị trong tập đoàn được áp dụng chung một tỷ giá bởi vì shop mẹ quy định (phải đảm bảo sát với tỷ giá giao dịch thực tế) để đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có nơi bắt đầu ngoại tệ phát sinch từ các giao dịch nội bộ.

1.4. Nguyên ổn tắc xác định tỷ giá ghi sổ: Tỷ giá ghi sổ gồm: Tỷ giá ghi sổ thực tế đích danh hoặc tỷ giá ghi sổ bình quân gia quyền di động (tỷ giá bình quân gia quyền sau từng lần nhập).

– Tỷ giá ghi sổ thực tế đích danh: Là tỷ giá Lúc thu hồi các khoản nợ phải thu, các khoản ký cược, ký quỹ hoặc tkhô giòn toán các khoản nợ phải trả bằng ngoại tệ, được xác định theo tỷ giá tại thời điểm giao dịch phát sinch hoặc tại thời điểm đánh giá lại cuối kỳ của từng đối tượng.

– Tỷ giá ghi sổ bình quân gia quyền di động là tỷ giá được sử dụng tại mặt Có tài khoản tiền Khi tkhô nóng toán tiền bằng ngoại tệ, được xác định bên trên cơ sở đem tổng cực hiếm được phản ánh tại mặt Nợ tài khoản tiền chia mang đến số lượng ngoại tệ thực có tại thời điểm tkhô giòn toán.


1.5. Nguim tắc áp dụng tỷ giá vào kế toán

a) khi phát sinc các giao dịch bằng ngoại tệ, tỷ giá giao dịch thiết thực tại thời điểm giao dịch phát sinh được sử dụng để quy đổi ra đồng tiền ghi sổ kế toán đối với:

– Các tài khoản phản ánh doanh thu, thu nhập khác. Riêng trường hợp bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ hoặc thu nhập có liên quan đến doanh thu nhận trmong hoặc giao dịch nhận trước tiền bạc người tiêu dùng thì lợi nhuận, thu nhập tương ứng với số tiền nhận trước được áp dụng tỷ giá giao dịch thiết thật tại thời điểm nhận trmong của người mua hàng (ko áp dụng theo tỷ giá giao dịch thiết thực tại thời điểm ghi nhận lợi nhuận, thu nhập).

– Các tài khoản phản ánh bỏ ra phí tạo nên, marketing, bỏ ra phí khác. Riêng trường hợp phân bố khoản chi phí trả trước vào bỏ ra phí đem tới, marketing trong kỳ thì bỏ ra phí được ghi nhận theo tỷ giá giao dịch thiết thật tại thời điểm trả trcầu (ko áp dụng theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm ghi nhận đưa ra phí).

– Các tài khoản phản ánh tài sản. Riêng trường hợp tài sản được cài có tương quan đến giao dịch trả trước đến người bán thì cực hiếm tài sản tương ứng với số tiền trả trcầu được áp dụng tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm trả trmong mang lại người bán (không áp dụng theo tỷ giá giao dịch thiết thật tại thời điểm ghi nhận tài sản).

– Tài khoản loại vốn chủ sở hữu;

– Bên Nợ các TK phải thu; Bên Nợ các TK vốn bằng tiền; Bên Nợ các TK phải trả Lúc phát sinh giao dịch trả trước tiền cho người bán.

– Bên Có các TK phải trả; Bên Có các TK phải thu Lúc phát sinc giao dịch nhận trước tài chính người mua;

b) Lúc phát sinc các giao dịch bằng ngoại tệ, tỷ giá ghi sổ thực tế đích danh được sử dụng để quy đổi ra đồng tiền ghi sổ kế toán đối với các loại tài khoản sau:

– Bên Có các TK phải thu (ngoại trừ giao dịch nhận trước tiền giấy người mua); Bên Nợ TK phải thu Lúc tất toán khoản tiền nhận trmong của người tiêu dùng vì đã chuyển giao Sản phẩm, hàng hóa, TSCĐ, cung cấp dịch vụ, khối lượng được nghiệm thu; Bên Có các TK khoản ký cược, ký quỹ, chi phí trả trước;

– Bên Nợ các TK phải trả (ngoại trừ giao dịch trả trmong tiền mang đến người bán); Bên Có TK phải trả Khi tất toán khoản tiền ứng trước cho người bán vị đã nhận ra phẩm vật, hàng hóa, TSCĐ, dịch vụ, nghiệm thu khối lượng.

– Trường hợp trong kỳ phát sinc nhiều khoản phải thu hoặc phải trả bằng ngoại tệ với cùng một đối tượng thì tỷ giá ghi sổ thiết thật đích danh mang đến từng đối tượng được xác định bên trên cơ sở bình quân gia quyền di động của các giao dịch với đối tượng đó.

c) Khi thực hiện thanh khô toán bằng ngoại tệ, tỷ giá ghi sổ bình quân gia quyền di động được sử dụng để quy đổi ra đồng tiền ghi sổ kế toán ở bên Có các TK tiền.

1.6. Ngulặng tắc xác định các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ: Là các tài sản được thu hồi bằng ngoại tệ hoặc các khoản nợ phải trả bằng ngoại tệ. Các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ có thể bao gồm:

a) Tiền mặt, các khoản tương đương tiền, tiền nhờ cất hộ có kỳ hạn bằng ngoại tệ;

b) Các khoản nợ phải thu, nợ phải trả có cội ngoại tệ, ngoại trừ:

– Các khoản trả trcầu cho người bán và các khoản chi phí trả trmong bằng ngoại tệ. Trường hợp tại thời điểm lập báo cáo có bằng chứng vững chắc về việc người bán không thể cung cấp hàng hoá, dịch vụ và doanh nghiệp sẽ phải nhận lại các khoản trả trước bằng ngoại tệ thì các khoản này được coi là các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ.

– Các khoản người mua hàng trả tiền trcầu và các khoản lệch giá nhận trcầu bằng ngoại tệ. Trường hợp tại thời điểm lập báo cáo có bằng chứng vững trãi về việc doanh nghiệp không thể cung cấp hàng hoá, dịch vụ và sẽ phải trả lại các khoản nhận trcầu bằng ngoại tệ mang đến khách hàng thì các khoản này được coi là các khoản mục tiền tệ có nơi bắt đầu ngoại tệ.

c) Các khoản đi vay mượn, cho vay dưới mọi hình thức được quyền thu hồi hoặc có nghĩa vụ hoàn trả bằng ngoại tệ.

d) Các khoản để cọc, ký cược, ký quỹ được quyền nhận lại bằng ngoại tệ; Các khoản nhận ký cược, ký quỹ phải hoàn trả bằng ngoại tệ.


*

Hướng dẫn thông thường về tỷ giá bán theo Thông tứ 200


2. Ngulặng tắc kế toán chênh lệch tỷ giá

a) Doanh nghiệp đồng thời phải theo dõi nguyên tệ bên trên sổ kế toán chi tiết các tài khoản: Tiền mặt, tiền gửi Ngân hàng, tiền đã chuyển, các khoản phải thu, các khoản phải trả.


b) Tất cả các khoản chênh lệch tỷ giá đều được phản ánh ngay lập tức vào lệch giá hoạt động tiền giấy (nếu lãi) hoặc chi phí tiền bạc (nếu lỗ) tại thời điểm phát sinch.Riêng khoản chênh lệch tỷ giá vào giai đoạn trước hoạt động của các doanh nghiệp vị Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ có thực hiện dự án, công trình trọng điểm quốc gia gắn với nhiệm vụ ổn định gớm tế vĩ tế bào, bình yên, quốc phòng được tập hợp, phản ánh bên trên TK 413 và được phân bố dần vào lợi nhuận hoạt động tiền tài hoặc chi phí tiền vàng lúc doanh nghiệp đi vào hoạt động theo ngulặng tắc:

– Khoản lỗ tỷ giá lũy kế trong giai đoạn trmong hoạt động được phân bố trực tiếp từ TK 413 vào chi phí tiền vàng, không thực hiện kết chuyển trải qua TK 242 – chi phí trả trước;

– Khoản lãi tỷ giá lũy kế vào giai đoạn trmong hoạt động được phân bổ trực tiếp từ TK 413 vào lợi nhuận hoạt động tiền của, không thực hiện kết chuyển thông qua TK 3387 – Doanh thu không thực hiện;

– Thời gian phân vùng thực hiện theo quy định của pháp luật đối với loại hình doanh nghiệp vị Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Riêng số phân bổ khoản lỗ tỷ giá tối tphát âm trong từng kỳ phải đảm bảo không nhỏ rộng mức lợi nhuận trước thuế trmong Khi phân vùng khoản lỗ tỷ giá (sau khi phân vùng lỗ tỷ giá, lợi nhuận trmong thuế của báo cáo kết quả hoạt động sale bằng không).

c) Doanh nghiệp phải đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có nơi bắt đầu ngoại tệ theo tỷ giá giao dịch thiết thực tại tất cả các thời điểm lập Báo cáo tiền bạc theo quy định của pháp luật. Đối với các doanh nghiệp đã sử dụng công cụ tiền của để dự phòng rủi ro hối đoái thì ko được đánh giá lại các khoản vay mượn, nợ phải trả có cội ngoại tệ đã sử dụng công cụ tiền giấy để dự phòng rủi ro hối đoái.

Xem thêm: Top 5+ Phần Mềm Vẽ Trên Màn Hình Máy Tính Ở Mọi Vị Trí Bạn Muốn

d) Doanh nghiệp ko được vốn hóa các khoản chênh lệch tỷ giá vào quý giá tài sản dở dang.