Cách Lập Bảng Cân Đối Kế Toán Thông Tư 200

Bảng phẳng phiu kế toán là 1 trong những giữa những report tài thiết yếu đặc trưng của khách hàng, cho biết thêm thực trạng tài thiết yếu của người sử dụng tại 1 thời điểm thời điểm đầu kỳ hoặc cuối kỳ.

Bạn đang xem: Cách lập bảng cân đối kế toán thông tư 200

Bài viết tiếp sau đây, đội hình giáo viên trên lớp học kế toán thù thực tiễn trên Kế toán Lê ánh đã lý giải cụ thể chúng ta bí quyết lập bảng bằng vận kế toán theo thông bốn 200.

1. Căn cđọng lập bảng bằng vận kế toán

- Số liệu trên sổ kế toán thù tổng hòa hợp.

- Số liệu tren sổ, thẻ kế toán cụ thể hoặc Bảng tổng phù hợp cụ thể.

- Số liệu thời điểm cuối năm bên trên Bảng cân đối kế toán thù năm ngoái (để trình diễn cột đầu năm).

*

2. Cách lập bảng bằng vận kế toán

- Cột "Số đầu năm": Lấy số liệu cột "Số cuối kỳ" của bảng CĐKT ngày 31/12 năm trước.

- Cột “Số cuối kỳ”: Lấy “Số dư cuối kỳ” của những tài khoản tương quan nằm trong bảng cân đối phát sinh trong năm này.

Chụ ý: Tổng Tài sản = Tổng Nguồn vốn

A. Tài sản

Tên chỉ tiêu

Mã số

Công thức

Số dư vào cuối kỳ tài khoản

 

Dư Nợ

Dư Có

 

A. Tài sản ngắn thêm hạn

100

 

 

 

 

I. Tiền cùng các khoản tương tự tiền

110

110=111+112

 

 

 

1. Tiền

111

 

111,112, 113

 

 

2. Các khoản tương tự tiền

112

 

1281,1288

(những khoản đầu tư chi tiêu dưới 3 tháng)

 

 

II. Đầu tư tài bao gồm nthêm hạn

120

120=121+122+123

 

 

 

1. Chứng khân oán tởm doanh

121

 

121

 

 

2. Dự phòng ưu đãi giảm giá hội chứng khoán thù ghê doanh

122

 

 

2291

 

3. Đầu tư đến ngày nắm giữ đáo hạn

123

 

1281,1282,1288 (những khoản tất cả kỳ hạn bên dưới 12 tháng và không phải tương tự tiền)

 

 

III. Các khoản đề xuất thu ngắn hạn

130

130=131+132+133+

134+135+136+137

 

 

 

1. Phải thu thời gian ngắn của KH

131

 

131 (kỳ hạn thu chi phí bên dưới 12 tháng)

 

 

2. Trả trước cho người bán

132

 

331 (số sẽ trả trước bên dưới 12 tháng

 

 

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

133

 

1362,1363,1368 (kỳ hạn thu chi phí bên dưới 12 tháng)

 

 

4. Phải thu theo giai đoạn chiến lược HĐXD

134

 

337

 

 

5. Phải thu về cho vay vốn nlắp hạn

135

 

1283

 

 

6. Các khoản đề nghị thu khác

136

 

1385, 1388, 334, 338, 141, 244, 1381

 

 

7. Dự chống nên thu ngắn hạn khó khăn đòi

137

 

 

2293 (ghi âm)

 

IV. Hàng tồn kho

140

140=141+142

 

 

 

1. Hàng tồn kho

141

 

151,152,153…

 

 

2. Dự chống Giảm ngay hàng tòn kho

142

 

 

2294 (ghi âm)

 

V. Tài sản ngắn hạn khác

150

150=151+152+

153+154+155

 

 

 

1. giá cả trả trước ngắn hạn

151

 

2421

 

 

2. Thuế cực hiếm gia tăng được khấu trừ

152

 

133

 

 

3. Thuế cùng các khoản buộc phải thu ở trong phòng nước

153

 

333

 

 

4. đổi chác mua bán lại trái khoán Chính phủ

154

 

171

 

 

5. Tài sản ngắn hạn khác

155

 

2288

 

 

B. Tài sản lâu năm hạn

200

 

 

 

 

I. Các khoản đề xuất thu nhiều năm hạn

210

210=211+212+

213+214+215

+216+219

 

 

 

1. Phải thu dài hạn khác

211

 

131

 

 

2. Trả trước cho tất cả những người buôn bán dài hạn

212

 

331

 

 

3. Vốn marketing sống đơn vị trực thuộc

213

 

1361

 

 

4. Phải thu nội bộ lâu năm hạn

214

 

1362,1363,1368

 

 

5. Phải đuc rút cho vay vốn nđính hạn

215

 

1283

 

 

6. Phải thu dài hạn khác

216

 

1385,1388,334, 338,141,244,

1381

 

 

7. Dự chống đề nghị thu thời gian ngắn khó đòi

219

 

 

2293 (ghi âm)

 

II. Tài sản vắt định

220

 

 

 

 

1. Tài sản cố định hữu hình

221

221=222+223

 

 

 

- Nguyên ổn giá

222

 

211

 

 

- Giá trị hao mòn

223

 

 

2141 (ghi âm)

 

2. Tài sản cố định và thắt chặt thuê tài chính

224

224=225+226

 

 

 

- Nguim giá

225

 

212

 

 

- Giá trị hao mòn

226

 

 

2142

 

3. Tài sản cố định và thắt chặt vô hình

227

227=228+229

 

 

 

- Ngulặng giá

228

 

213

 

 

- Giá trị hao mòn

229

 

 

2143

 

III. Bất hễ sản đầu tư

230

230=231+232

 

 

 

- Ngulặng giá

231

 

217

 

 

- Giá trị hao mòn

232

 

 

2147

 

IV. Tài sản dsống dang nhiều năm hạn

240

240=241+242

 

 

 

1. Ngân sách chi tiêu phân phối, sale nhơ dang nhiều năm hạn

241

 

154

2294

 

2. Chi tiêu kiến thiết cơ bạn dạng dlàm việc dang

242

 

241

 

 

V. Đầu tư tài chủ yếu nhiều năm hạn

250

250=251+252+

253+254+255

 

 

 

1. Đầu bốn vào đơn vị con

251

 

221

 

 

2. Đầu từ bỏ vào chủ thể liên kết kinh doanh, liên kết

252

 

222

 

 

3. Đầu bốn góp vốn vào đơn vị khác

253

 

2281

 

 

4. Dự chống đầu tư chi tiêu tài thiết yếu dài hạn

254

 

 

2292

 

5.

Xem thêm: Trên Tình Bạn Dưới Tình Yêu Là Gì, Có Nên Kết Thúc Mối Quan Hệ Mập Mờ Này

Đầu tư sở hữu mang đến ngày đáo hạn

255

 

1281,1282,1288 (Kỳ hạn sót lại trên 12 tháng, không phía bên trong bắt buộc đuc rút cho vay lâu năm hạn)

 

 

VI. Tài sản dài hạn khác

260

260=261+262+

263+268

 

 

 

1. giá cả trả trước nhiều năm hạn

261

 

2422

 

 

2. Tài sản thuế các khoản thu nhập hoãn lại

262

 

243

 

 

3. Thiết bị, vật dụng tư, phú tùng sửa chữa thay thế lâu năm hạn

263

 

1534

2294

 

4. Tài sản lâu dài khác

268

 

2288

 

 

TỔNG TÀI SẢN

270

270=100+2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

B. Nguồn vốn

Tên chỉ tiêu

Mã số

Công thức

Số dư cuối kỳ tài khoản

Dư Nợ

Dư Có

   

 

 

I. Nợ nthêm hạn

310

 

 

 

1. Phải trả tín đồ cung cấp nlắp hạn

311

 

 

331 (kỳ hạn bên dưới 12 tháng)

2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn

312

 

 

131

3. Thuế cùng những khoản cần nộp công ty nước

313

 

 

333

4. Phải trả bạn lao động

314

 

 

334

5. giá cả nên trả nlắp hạn

315

 

 

335 (ngân sách buộc phải trả dưới 12 tháng)

6. Phải trả nội bộ nđính hạn

316

 

 

3362,3363,3368

7. Phải trả theo quy trình tiến độ planer hợp đồng xây dựng

317

 

 

337

8. Doanh thu không thực hiện nthêm hạn

318

 

 

3387 (phần doanh nghiệp lớn đề xuất tiến hành trong vòng 12 tháng)

9. Phải trả thời gian ngắn khác

319

 

 

338,138,344

10. Vay cùng nợ mướn tài chính ngắn hạn

320

 

 

341,34311 (phần mang đến hạn tkhô cứng tân oán trong 12 tháng)

11. Dự chống cần trả nlắp hạn

321

 

 

352

12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi

322

 

 

353

13. Quỹ định hình giá

323

 

 

357

14. Giao dịch giao thương mua bán lại trái khoán bao gồm phủ

324

 

 

171

II. Nợ dài hạn

330

 

 

 

1. Phải trả bạn buôn bán nhiều năm hạn

331

 

 

331 (kỳ hạn trên 12 tháng)

2. Người download trả tiền trước dài hạn

332

 

 

131 (trên 12 tháng)

3. Chi phí buộc phải trả nhiều năm hạn

333

 

 

335

4. Phải trả nội cỗ về vốn khiếp doanh

334

 

 

3361

5. Phải trả nội cỗ dài hạn

335

 

 

3362, 3363, 3368

6. Doanh thu chưa tiến hành dài hạn

336

 

 

3387 (nghĩa vụ công ty nên triển khai trên 12 tháng)

7. Phải trả lâu dài khác

337

 

 

338,344 (cụ thể những khoản kỳ hạn trên 12 tháng)

8. Vay với nợ mướn tài chính dài hạn

338

 

34312 (âm)

341 (kỳ hạn bên trên 12 tháng) ,34311, 34313

9. Trái phiếu gửi đổi

339

 

 

3432

10. Cổ phiếu ưu đãi

340

 

 

41112

11. Thuế các khoản thu nhập hoãn lại đề xuất trả

 

 

 

347

12. Dự chống yêu cầu trả lâu năm hạn

342

 

 

352

13. Quỹ trở nên tân tiến kỹ thuật và công nghệ

343

 

 

356

E. Vốn nhà snghỉ ngơi hữu

400

 

 

 

I. Vốn chủ sngơi nghỉ hữu

410

 

 

 

1. Vốn góp của công ty ssinh sống hữu

411

 

 

4111

Đối cùng với chủ thể cổ phần, Mã số 411 = Mã số 411a + Mã số 411b

- Cổ phiếu thêm tất cả quyền biểu quyết

411a

 

 

41111

- Cổ phiếu ưu đãi

411b

 

 

41112

2. Thặng dữ vốn góp cổ phần

412

 

4112 (thu thanh trường hợp TK 4112 dư nợ)

4112

3. Quyền lựa chọn biến hóa trái phiếu

413

 

 

4113

4. Vống không giống của chủ sngơi nghỉ hữu

414

 

 

4118

5. Cổ phiếu quỹ

415

 

419 (ghi âm)

 

6. Chênh lệch reviews lại thiết lập sản

416

 

412 (ghi âm nếu TK 412 dư nợ)

412

7. Chênh lệch tủ giá bán ăn năn đoái

417

 

413 (thu thanh trường hợp TK 413 dư nợ)

413

8. Quỹ đầu tư chi tiêu phát triển

418

 

 

414

9. Quỹ hỗ trợ bố trí doanh nghiệp

419

 

 

417

10. Quỹ khác nằm trong vốn chủ sở hữu

420

 

 

418

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

421

421=421a+421b

 

 

- Lợi nhuận không phân păn năn kỳ này

421a

 

4212 (ghi âm giả dụ TK 413 dư nợ)

4212

- Lợi nhuận chưa phân păn năn kỳ trước

421b

 

4211 (thu thanh nếu như TK 413 dư nợ)

4211

12. Nguồn vốn đầu tư phát hành cơ bản

422

 

 

441

13. Nguồn kinh phí với quỹ khác

430

 

 

 

- Nguồn tởm phí

431

 

161

461

Trường đúng theo số dư Nợ TK 161 lớn hơn số dư Có TK 461 thì tiêu chí này được ghi ngay số âm ()

- Nguồn kinh phí đã tạo nên TSCD

432

 

 

466

TỔNG NGUỒN VỐN

440

440=300+400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

KẾ TOÁN LÊ ÁNH

Chuyên huấn luyện các khóa học kế toán thực hành và làm các dịch vụ kế tân oán thuế trọn gói tốt nhất có thể thị trường

 (Được đào tạo với tiến hành bởi vì 100% những kế toán thù trưởng trường đoản cú 13 năm mang lại 20 năm ghê nghiệm)