• THÔNG BÁO BẢO TRÌ NGÀY 19/01
  • Giới thiệu map sự kiện giới hạn – Nguyện Ước Tới Slime Sao Trời
  • MỞ VÒNG QUAY GACHA GIỚI HẠN MỚI (23/01 – 25/01)
Xem thêm
ảnh tính năng